කිංඩාඕ යීහු පොලිමර් තාක්‍ෂණ සමාගම, Ltd.
  • about-us

වඩාත් නිශ්චිත යෙදුම් සඳහා පොලිමර් ආකලන ලබා දීම සඳහා සමාගම විසින් පහත යෙදුම් ආවරණය වන පරිදි නිෂ්පාදන මාලාවක් ස්ථාපිත කර ඇත: පීඒ බහුඅවයවීකරණය සහ වෙනස් කිරීමේ ආකලන, පීයූ පෙන ආකලන, පීවීසී බහුඅවයවීකරණය සහ වෙනස් කිරීමේ ආකලන, පීසී වෙනස් කිරීමේ ආකලන, ටීපීයූ ඉලාස්ටෝමර් වෙනස් කිරීමේ ආකලන, අඩු වීඕසී ස්වයංක්‍රීය ටිම් ආකලන . -සේවාව මෙතැනින් නවත්වන්න.

වැඩිදුර කියවන්න